Üyelik

Derneğin üyeleri, asil veya onursal üye olabilir.

 

Asil Üyeler

 

Aşağıda belirtilen gerçek veya tüzel kişiler derneğe üye olabilirler :

 1. a) Bisiklet, motorsiklet ve benzeri iki tekerlekli araçlar ve/veya bunların aksesuarlarını üreten ve/veya ithal eden; pazar ve rekabet koşullarına uygun olarak faaliyette bulunan, merkezi Türkiye’de bulunan her tür şahıs ( bireysel ve/veya adi ortalık) işletmeleri ve/veya her tür ( adi, komandit, kolektif, limited, anonim) şirketler ile yürürlükteki yasal mevzuata uygun olmak kaydı ile merkezi yurtdışında yer almasına rağmen yurt içinde üretim birimi, şubesi veya irtibat bürosu bulunan şahıs işletmeleri ve/veya her tür ( adi, komandit, kolektif, limited, anonim) şirketler
 2. b) (a) fıkrasında belirtilen her tür şahıs işletmeleri ve/veya her tür şirketlerden oluşan konsorsiyumlar, joint venturalar

(a) ve (b) fıkrasında bahsi geçen şirketler anonim şirketlerde yönetim kurulu kararı ile limited şirketlerde müdür/müdürlerin kararı ile tayin edilir, kararın noter tasdikli bir örneği üyelik başvurusu sırasında dernek yönetim kuruluna ibraz edilir. Tayin edilen kişinin yabancı uyrukluların üye olabilmesi için Türk Vatandaşlarında aranan koşullardan başka Türkiye’de ikamet etme hakkına da sahip olmaları gereklidir.

 

Dernek Üyeleri,

 • Türkiye Cumhuriyetinde bisiklet ile ilgili yürürlükteki geçerli olan imalat, ithalat, satış ve ticari konuları ilgilendiren sair mevzuata uygun hareket etmeyi,
 • BİSED Yönetim Kurulunca istendiğinde Yeminli Mali Müşavir Tasdikli beyanında bulunmayı,
 • BİSED Yönetim Kurulu tarafından yapılacak, bisikleti ilgilendiren firma ve/veya piyasa denetim ve kontrollerini yaptırmayı,
 • Bisiklet ve bisikletle ilgili parça, ürün, aksesuar, magazin, işletmecilik, tanıtım alanlarında “Haksız Rekabeti” oluşturacak iş ve eylemlerde bulunmamayı

 

Peşinen taahhüt ve kabul etmelidirler. Dernek üyelerinin bu hususları kabul ve taahhüt ettiklerine dair noter tasdikli taahhütname aşağıda belirtilen dernek giriş formunun ekinde Dernek Yönetim Kurulu’na ibraz edilmek zorundadır.

 

Bu koşullara sahip olup da, Derneğe üye olmak için kişinin Dernek tarafından basılan giriş formunu eksiksiz olarak doldurması ve imza etmesi gerekir. Bu formda, gerçek kişi ise adayın adı soyadı ve ticaret ünvanı, uyruğu, tüzel kişi ise ticaret ünvanı, yönetim kurulu üyelerinin adı soyadı, uyrukları, ticaret sicil müdürlüğüne kayıtlı bir işletme ve/veya şirket ise ( a ) ve ( b ) fıkrasında sayılan koşulları taşıdığına dair ticaret sicil faaliyet belgesi, ana sözleşme, ticaret sicil müdürlüğüne kayıtlı olmayan bir işletme ise vergi dairesinden alınmış faaliyet belgesi, faaliyet konularını gösterir belge, ticaret siciline kayıtlı olsun olmasın merkez adresi, adayın derneğin tüzük ve amacına uygun davranmayı taahhüt ettiği ve Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği diğer hususların yer alması gerekir. Giriş formunun, bu kişiyi üye adayı olarak öneren iki asil üye tarafından da imzalanmış olması şarttır. Buna uygun olarak doldurulan formun Yönetim Kurulu’na şahsen teslimi gerekir. Yönetim Kurulu, formun teslimini müteakip on gün içinde adayın üyeliğe kabul edilmesi veya edilmemesini içeren görüşü ile birlikte formu Dernek Divan Kurulu’na iletir. Adayın Derneğe asil üye olarak kabul edilip edilmeyeceği hususunda Dernek Divan Kurulu’nda gizli oylama yapılmasından sonra Divan Kurulu, kabul veya redde ilişkin tavsiye kararını en geç on gün içinde yazılı olarak Yönetim Kuruluna verir. Yönetim Kurulu, Divan Kurulu tavsiye kararının tebliğinden on gün, üyenin başvuru tarihinden itibaren en çok otuz gün içinde adayın üyeliğe kabul talebini karara bağlar. Adayın başvurusunun kabul veya reddine ilişkin olarak adayın başvuru tarihini izleyen otuz günlük sürenin sonunda verilen karar otuz günlük sürenin sonundan itibaren bir hafta içinde yazılı hale getirilir ve adaya gönderilir. Adayın başvurusu reddedildiği takdirde nedeni açıklanmaz, Yönetim Kurulu veya Divan Kurulu herhangi bir neden göstermeksizin üyeliğe kabulden imtina edebilir. Üyeliğe kabul, yukarıdaki prosedürü müteakip Yönetim Kurulu kararının alınmasından sonra Tüzüğün 36. maddesinde belirtilen giriş ödentisinin Dernek tarafından tahsili ile birlikte kesinleşir. 30 gün içinde olumlu herhangi bir karar verilmediği ve otuz günlük sürenin sonundan itibaren bir haftalık süre içinde adaya yazılı olarak bildirilmediği takdirde üyelik talebi red edilmiş sayılır. Üyeliğe kabul hakkındaki nihai karar Genel Kurul’a aittir. Bunu teminen Yönetim Kurulu üye kabul kararını takip eden ilk toplantıda genel kurulun onayına sunar. Asil üyeler Genel Kurul toplantılarına katılır. Yönetim ve Denetim Kurullarında görev alabilir.

 

Derneğin şubesi açıldığında, şubelere yapılan yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Şube üye giriş formunu üye adına yönetim kuruluna gönderir ve yukarıda yazılı üyeliğe kabule prosedürü aynen uygulanarak üyeliğin kabulüne veya reddine karar verilir.

 

Onursal Üyeler

 

Derneğe maddi ve manevi yardımları olan kişiler, Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’un kararı ile Onursal Üyeliğe seçilirler. Onursal üyelerin giriş ücreti ve aidat ödeme mükellefiyetleri yoktur. Ancak, diledikleri takdirde aidat ödeyebilirler. Dernek organlarına seçme ve seçilme hakları yoktur. Derneğin sosyal ve sportif tesislerinden asil üyeler gibi yararlanabilirler.

 

ÜYELERİN HAKLARI

 

Herkes önceden izin almasına gerek kalmaksızın bu Tüzük’de öngörülen koşullar çerçevesinde üye olabilir ve üyelikten kaynaklanan haklarını kullanabilir. Her üye işbu Tüzüğün 8. maddesinde belirtilen şekilde çıkma hakkını haizdir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

 

Üyeler arasında dil, ırk, renk ve cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf hakkı gözetilemez ve eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanınamaz. Bu yasağa aykırı hükümler Tüzüğe konulamaz, genel kurulda müzakere edilemez, konulması teklif dahi edilemez.

 

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır.

 

Üyeler, Derneğin organlarının kararlarına karşı Genel Kurul’da itiraz edebilirler.

 

Onursal üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. Ancak oy hakları yoktur.

 

Tüzel kişinin üye olması halinde, yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse tüzel kişilik tarafından yeniden belirlenir.

 

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

 

Çıkma

Üyeler Dernek’te üye kalmaya zorlanamaz ve her zaman istifa edebilir. Her üye önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir. Dernek’ten çıkmak isteyen üye, bu isteğini içeren yazılı talebini Yönetim Kurulu’na bildirir. Çıkma isteğini yazılı olarak bildirmeyen üyenin Derneğe karşı olan maddi ve gayrimaddi mükellefiyetleri devam eder. Üye çıkma isteğini belirten yazının Dernek Yönetim Kurulu’na ulaştığı tarihi izleyen gün itibari ile Dernek’ten ayrılmış sayılır. Bu tarihe kadar üyelik hak ve mükellefiyetleri devam eder, üyenin derneğe olan borçları sona ermez.

 

Çıkarma

Dernek üyeleri;

 1. a) Derneğin tüzük ve amacına aykırı davrandıkları,
 2. b) Derneklere üye olma hakkını kaybettikleri,
 3. c) Dernekler aleyhinde çalıştıkları, maddi manevi zarar verdikleri
 4. d) Ait olduğu yıl içinde yapılacak taahhütlü iki hatırlatma yazısı ile tanınan süre 30 günlük süre için de dernek ödentilerini ödemediği takdirde
 5. e) Dernek tarafından verilen görevleri yerine getirmedikleri takdirde
 6. f) Dernek organlarınca verilen kararlara uymadıkları takdirde

 

Divan Kurulu’nun tavsiyesi ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyelikten çıkartılır ve kaydı silinir. Üyelikten çıkarılmış olanların çıkarmanın kesinleşmesinden önce doğmuş olan borçları ortadan kalkmaz. Çıkarma konusundaki nihai karar Genel Kurul’a aittir. Bunu teminen Yönetim Kurulu, çıkarmayı müteakip ilk toplantıda bu hususu Genel Kurul’un onayına sunar. Başkanların üyelik ve başkanlıkları ancak genel kurul kararı ile sona erdirilebilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir.