Hakkımızda

Derneğimiz, Sektörümüzü geliştirmek, teknik, ekonomik, yasal ve benzeri sorunları ele alıp çözmek, ulusal ve uluslar arası normlar hakkında üyelerini bilgilendirmek, bisiklet kullanımını daha geniş kitlelere yaymak, bisiklet sporunun gelişmesine katkıda bulunmak, sektörü bakanlıklar ve sair tüm devlet kurumları ile resmi ve/veya özel ulusal ve uluslar arası tüm kurumlar nezdinde temsil etmek gibi amaçlarla 07 Ağustos 2008 tarihinde kurulmuştur.

 

Derneğimiz kuruluş aşaması ve sonrasında sektörümüzle ilgili Bakanlıklarla da görüşmelerde bulunarak ilgililerin görüş ve önerileri doğrultusunda tüzüğüne yön vermiş ve bu bağlamda Derneğimiz üyeleri aşağıda yazılı hususları peşinen taahhüt ve kabul ederek noter tasdikli taahhütnamelerini Derneğimiz Yönetim Kuruluna ibraz etmişlerdir.

 

* Türkiye Cumhuriyetinde bisiklet ile ilgili yürürlükteki geçerli olan imalat, ithalat, satış ve ticari konuları ilgilendiren sair mevzuata uygun hareket etmek,

* BİSED Yönetim Kurulunca istenildiğinde yeminli mali müşavir tasdikli beyanında bulunmak, * BİSED Yönetim Kurulu tarafından yapılacak, bisikleti ilgilendiren firma ve / veya piyasa denetim ve kontrollerini yaptırmak,

* Bisiklet ve bisikletle ilgili parça, ürün, aksesuar, magazin, işletmecilik, tanıtım alanlarında “Haksız rekabeti” oluşturacak iş ve eylemlerde bulunmamak,

 

Yukarıda da görüldüğü üzere Sektörümüzü, her türlü faaliyetin yasal mevzuatlara uygun olarak yürüdüğü ve haksız rekabetin bulunmadığı bir sektör haline getirmeyi amaçlayan derneğimiz, bir sivil toplum örgütü olarak bu amaç doğrultusunda aşağıdaki hususları takip ve kontrol ederek uygunsuz bir durum ile karşılaşıldığında ilgili resmi mercilere bildirme kararındadır.

 

* Faturasız veya gerçek bedeli ihtiva etmeyen düşük faturalı satışlar,

* Garanti belgesi bulunmayan ürün satışı, süresi geçmiş garanti belgesi kullanımı, garanti belgesinde bulunmayan bisikletlerin ve modellerin satışı,

* İnternet satışlarında üretici firmanın bilgi ve izni olmadan ürünlerini kullanma,

 

Vizyon

Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için araştırmalar yapmak,

 

Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

 

Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

 

Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

 

Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

 

Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

 

Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve işletmek,

 

Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi, kermes ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

 

Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

 

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak, işletmek

 

Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

 

Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

 

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

 

Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

 

Yurt içinde ve/veya yurt dışında gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

 

Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

 

-Misyon

Dernek kar amacı gütmeksizin aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kurulmuştur :

 • İki tekerlekli araç sektörünün gelişmesini sağlayacak şekilde ürünlerin geliştirilmesine, tanıtımına yönelik faaliyetlerde bulunmak.
 • Sektörün teknik, ekonomik, yasal ve benzeri sorunlarını ele alıp çözümler üretmek.
 • İki tekerli araç sektörünü kamu kurumları ve idare nezdinde gerek Türkiye sınırları dahilinde gerekse yurt dışında temsil etmek.
 • Üyeler arasında uzlaşma sağlayarak sektör ürünlerinin tanıtımını özellikle yurt dışında olmak üzere gerçekleştirmek. yaygınlaştırılması için faaliyette bulunmak.
 • Ulusal ve uluslar arası normlar hakkında üyeleri bilgilendirerek bu çerçevede programlar hazırlamak.
 • Sektörü bakanlıklar ve sair tüm devlet kurumları ile resmi ve/veya özel ulusal ve/veya uluslar arası tüm kurumlar nezdinde temsil edecek olan temsilcileri seçmek.
 • Sektördeki üretici firmalarını bizzat ve/veya dernek üyelerinin kurduğu yardımcı kurullar aracılığıyla temsil etmek.
 • Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde üyelerin faaliyetlerinin geliştirmesi amacıyla ulusal ve/veya uluslararası kurum, organizasyon ve dernek faaliyetlerine katılmak.
 • Başta bisiklet olmak üzere iki tekerlekli araçların kullanımını daha geniş kesimine yaymak.
 • İlinde, yöresinde, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde bisiklet sporu çalışmalarını, sağlıklı biçimde yönlendirmek, yol gösterici olmak, ilinde, yöresinde, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde bisiklet yarışmaları düzenlemek.
 • Zaman, yer, yetenek ve olanakları değerlendirmek.
 • Üyelerini insanı seven, topluma yararlı Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine içtenlikle bağlı yurttaşlar olarak yetiştirmek.
 • Üyelerine fizik, moral ve sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak düzenli ve disiplinli çalışma ve her yaşta bisiklet sporu yapma alışkanlığı kazandırmak.
 • Karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü duygularını yerleştirmek.
 • Okullarda bisiklet sporu ile ilgili aktiviteleri desteklemek ve daha üst seviyelere çıkarabilmek.
 • Yurtiçinde ve/veya yurtdışında amatör spor branşlarında yarışmalara (müsabakalara) katılmak, yurt dışında ülkemizi en iyi temsil edebilecek bireysel ve/veya takım bazında bisiklet sporcularını desteklemek.
 • Bu tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere yurt dışında faaliyette bulunmak, şubeler açmak, Bakanlar Kurulu’nun izni ile yurtdışında kurulmuş dernek ve/veya kuruluş ve/veya üst kuruluşlara üye olarak katılmak.
 • Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü (Bölge) ve ilgili federasyonlar ile müşterek çalışmalar yapmak
 • Sosyal ve kültürel hizmetlerde bulunmak.